17.12.2021 || 17:58

Омӯзиши сарчашмаҳои асосии буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

Дар доираи наќшаи машѓулиятњои идоравии хизматчиёни давлатии Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, бо маќсади баланд бардоштани сатњи дониши мутахассисон санаи 16 декабри соли 2021 дар Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон машғулиятњои идоравӣ дар мавзӯи «Сарчашмањои асосии буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа» баргузор гардид.

Дар хониши идоравї муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї», аз љумла оид ба муфњумњои муњосибї, даромаду харољоти буљет, бањисобгирии муњосибї, уњдадорињо ва дигар масъалањои муњими соња мавриди омўзиш ќарор дода шуд.

Баланд бардоштани сатњи дониш, таљриба ва мањорати кории кормандон аз вазифањои аввалиндараљаи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, дар ин самт, аз љониби роњбарияти Агентї пайваста тадбирњо андешида мешаванд.

56-1

Хонда шуд 674 маротиб

Дополнительная информация